Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Centrum Promocji i Informacji Turystycznej z siedzibą w Giżycku 11-500 przy ul. Generała Józefa Zajączka 2.

Może się Pan/Pani z nami kontaktować telefonicznie: 87 4285265 lub adres e-mail: infogizycko@post.pl

2) Może Pan/Pani kontaktować się z naszym Inspektorem danych osobowych pod numerem telefonu: 22 3500140, bądź adresem e-mail: infogizycko@post.pl

3) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu promocji zgłoszonego obiektu poprzez:

a. publikację danych w materiałach drukowanych,

b. publikację danych na stronie internetowej CPiIT w Giżycku oraz mediach społecznościowych (Facebook) CPiIT w Giżycku,

c. udostępnianie danych teleadresowych obiektu klientom CPiIT telefonicznie, mailowo i/lub w siedzibie CPiIT w Giżycku oraz w czasie prezentacji targowych.

4) Podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest:
a. art. 6 ust. 1 lit a RODO – zgoda (w przypadku gdy ma zastosowanie);

b. art. 6 ust. 1 lit. b RODO – umowa, której stroną jest osoba której dane dotyczą;

c. art. 6 ust 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – wynikającego z przepisów Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;

d. art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń.

5) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w zakresie wynikającym z przepisów prawa (Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy) oraz do odwołania zgody, w przypadku przetwarzania danych na jej podstawie.

6) Dostęp do podanych danych osobowych mogą mieć podmioty, z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usług zgodnie z art. 28 RODO oraz podmioty uprawnione do dostępu do danych na podstawie przepisów prawa.

7) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

8) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji celu. Przetwarzane dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach prawa tj. Ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy.

9) Ma Pan/Pani prawo do:

a. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;

c. przenoszenia swoich danych osobowych;

d. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a w przypadku zgody – jest działaniem dobrowolnym.

11) Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.